18.9.2017 / Gösterim Sayısı : 514

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Ve Desteklenmesi Tebliği Yayımlandı

Deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu'nun 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı gereği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

10 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan Tebliğin kapsamı, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemileri.

Müracaat ve önemli hususlar

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 Kasım 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecekler.

Müracaat dilekçesi ekinde:

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Tebliğin Ek-2sinde yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3'de yer alan anket formu, il/ilçe müdürlüğüne sunulacak.

Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamayacak.

Destekleme için balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihindeki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunabilecek ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınacak.

Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edecek.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin 1/1/2017 tarihinde; geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu, o tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri, kayıtlardan ve SUBİS'ten kontrol edilecek. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Detaylı Bilgi için Resmi Gazete Linki

''